راه های تماس  

آدرس دفتر مرکزی :

خوزستان – ماهشهر – ناحیه صنعتی – خیابان نفت – روبروی خوابگاه حافظ – ساختمان اکسین – طبقه اول

آدرس پستی :

خوزستان – ماهشهر – صندوق پستی 119

تلفن : 06152366236

06152341393

فکس : 02189786609

ایمیل : Info@oxinfarayand.com

ایمیل مدیریت : Manager@oxinfarayand.com