فرو فسفر

فرو فسفر باعث بهبود قابلیت ماشینکاری و استحکام در فولاد کم کربن می شود. با افزودن 0.011 تا 0.085 درصد وزنی فسفر به فولاد های کم کربن فریتی، افزایش محتوای فسفر باعث کوچک شدن ابعاد دانه ها، ازدیاد حد تسلیم و بیشتر شدن استحکام کششی نهایی، بالارفتن میزان سختی درون دانه ای و بین دانه ای و تغییرات محدود در میزان ازدیاد طول نسبی می شود.
کاربرد: تولید انواع فولاد جهت بهبود خواص مکانیکی